Nova Varoš – Teška ekonomska situacija, visoka stopa nezaposlenosti , sve veći broj starih, obolelih i žrtava porodičnog nasilja uslovili su da svaki deveti stanovnik opštine Nova Varoš prima neki od vidova materijalne socijalne pomoći i koristi usluge iz oblasti porodično-pravne zaštite. Na evidenciji opštinskog Centra za socijalni rad lane se našlo ukupno 1840 korisnika, što je za 119 više u odnosu na prošlu godinu, a čak 279 nego u 2014.

Prema podacima lokalnog Centra za socijalni rad, broj korisnika se u proteklih desetak godina konstantno uvećava i to u gotovo svim kategorijama i starosnim grupama, a prognoze su da će se negativan trend nastaviti i tokom 2017. jer je sve više zahteva građana za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu ili jednokratnu pomoć, za lečenje, nadoknadu za dodatak i negu drugog lica, različite vanredne pomoći i slično. U ovoj ustanovi napominju da je povećanje broja socijalno ugroženih refleksija brojnih problema u lokalnoj zajednici , među kojima dominiraju pad životnog standarda, visok procenat nezaposlenih, kao i starih lica, znatan broj osoba bez zdravstvene zaštite, psihijatrijskih i bolesnika obolelih od najtežih bolesti, disproporcija odnosa umrlih i rođenih , još uvek nedovoljno razvijene usluge socijalne zaštite usmerene na poboljšanje kvaliteta života invalidnih lica.

„Kroz različite programe i vidove podrške pokušavamo da olakšamo život naših građana, udovoljimo njihovim opravdanim zahtevima za pomoć i približimo im prava i usluge. Socijalna slika u novovaroškom kraju jeste nepovoljna, ali je, za razliku od nekog ranijeg perioda, sada znatno realnija. Pre svega zahvaljujući primeni odluke koja je precizirala sva prava i usluge. Ključno je što su, zahvaljujući našem pojačanom terenskom radu, osobe teškog materijalnog statusa odnosno lica u disfunkcionalnim porodicama postali vidljiviji za društvo i nadležne institucije, a u sistem socijalne zaštite uključena lica koja su zaista ekonomski ugrožena ili nekog drugog razloga marginalizovana“, ističe Jelena Leković, direktorka opštinskog CSR. Od ukupnog broja korisnika na spisku CSR su 324 novoprijavljena u 2016.dok je 289 lica reaktivirano iz prethodne godine. Prema starosnoj strukturi korisnika materijalne pomoći i porodično-pravne zaštite, na evidenciji Centra najbrojnija su odrasla lica (42,7 posto), starijih je 36,6 odsto, dece 16,4, a mladih 4,3. Nešto više registrovanih je na seoskom području (51procenat), kao i pripadnica ženskog pola. Kada je dečja populacija u pitanju, na listi korisnika evidentirano je njih 304, od kojih je materijalno ugroženih 72, žrtava nasilja i zanemarivanja sedmoro, sa problemima u ponašanju i u sukobu sa zakonom 25, ometene u razvoju osmoro… Na evidenciji se nalaze ukupno 233 invalidna lica, od kojih je čak trećina sa višestrukim hendikepom.

U izveštaju se navodi i da je ukupno 136 porodica ili 269 lica lane koristilo novčanu socijalnu pomoć koje isplaćuje Republika. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvarilo je 173 korisnika , od kojih je 81 staro lice.

U porastu su bili i zahtevi za jednokratnu novčanu pomoć, koja se isplaćuje iz opštinskog budžeta.

„Pozitivno je rešeno 1.166 takvih zahteva. Po ovom osnovu jednom ili više puta (najviše četiri) novčanu pomoć koristilo je preko 1.500 lica. Pomoć je bila opredeljena za kupovinu ogreva, osnovnih životnih namirnica, lečenje , nabavku udžbenika, troškove đačke kuhinje, sanaciju pojedinih stambenih jedinica, pogrebne , kao i troškove internatskog smeštaja, popusta za boravak u vrtiću i slično“, kažu u Centru uz podsećanje da je za ove namene iz opštinske kase lane izdvojeno oko 9,5 miliona dinara.

Varoške novine

PODELI